Soal PAIBP Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu dan Kunci Jawaban

Berikut ini Soal PAIBP Tentang Menuntut Ilmu dan Kunci Jawaban, yang dapat digunakan sebagai bahan latihan belajar dirumah.

Demikian Soal PAIBP Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu dan Kunci Jawaban, 

1. Menuntut ilmu bagi umat Islam laki-laki dan perempuan adalah….

A. Sunah ghaira akad

B. Wajib

C. Makruh

D. Jaiz

E. Sunah muakad

2. Di bawah ini yang merupakan kandungan potongan Surat Al Mujadalah ayat 11 yaitu …

A. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena amal ibadahnya

B. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena Islamnya

C. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena Iman dan ilmunya

D. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena kedudukannya

E. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena taqwanya

3. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar sebagian ada yang berperang di jalan Allah dan sebagian yang lain ada yang menuntut ilmu, hal itu tertulis di dalam Al-Quran …

A. At Taubah (9) : 126

B. At Taubah (9) : 122

C. At Taubah (9) : 124

D. At Taubah (9) : 123

E. At Taubah (9) : 125

4. Perumpamaan umat Islam yang semangat menuntut ilmu tetapi tidak bersemangat mengamalkan yaitu …

A. Memiliki banyak perhiasan tetapi tidak pernah dipakai

B. Memiliki rumah besar tetapi dibiarkan kosong

C. Memiliki mobil baru tetapi cukup hanya dipajang

D. Pohon subur dan rindang tetapi tidak berbuah

E. Memiliki tanah luas tetapi tidak ditanami

5. Hadis Nabi yang berbunyi baalighu ‘anni walau aayah memerintahkan umat Islam untuk……

A. Mengajarkan ilmu kepada orang-orang awam saja

B. Mencari ilmu walau sampai ke negeri Cina

C. Mengajarkan ilmu setelah usia dewasa

D. Mengamalkan ilmu walau ilmu itu hanya sedikit

E. Menyempurnakan ilmu dengan belajar dari banyak guru

6. Mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat adalah ……. menuntut dan mendalami imu agama.

A. tujuan

B. syarat

C. rukun

D. hikmah

E. etika

7. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan. Hal tersebut terdapat pada …

A. QS. al-Mujadalah ayat 11

B. QS. al-Mujadalah ayat 12

C. QS. al-Mujadalah ayat 13

D. QS. al-Mujadalah ayat 14

E. QS. al-Mujadalah ayat 15

8. Dalam Q.S. at-Taubah/9: 122 menjelaskan bahwa ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tatacara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Hal ini menerangkan bahwa menuntut ilmu sebagai….

A. kewajiban

B. tujuan

C. pedoman

D. syarat

E. etika

9. “Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, Rasululah Saw. bersabda : “Setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan, tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya.” (H.R. Ahmad)

Hadist tersebut menjelaskan tentang….. menuntut ilmu

A. keutamaan

B. kiat-kiat

C. etika

D. tujuan

E. syarat

10. Setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan, mempunyai tiga macam kewajiban, antara lain …

A. menuntut ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan

B. menuntut ilmu, mengajarkan, dan menyampaikan

C. mengamalkan, disimpan sendiri, dan menuntut ilmu

D. menjadikan wajib, mendidik dan terdidik

E. mendidik, mengajarkan, dan menyampaikan

11. Ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap tegaknya agama Islam, hukumnya termasuk fardu kifayah. Di bawha ini yang tidak termasuk contohnya yaitu …

A. menghafalkan al-Qur’an dari juz 1 hingga 30 juz

B. mempelajari tata cara menulis indah ayat-ayat al-Qur’an

C. mempelajari ilmu seni membaca al-Qur’an yang disebut qira’ah

D. mengkaji tafsir al-Qur’an

E. mempelajari cara membaca al-Qur’an sesuai dengan tajwid

12. Menjauhi perbuatan maksiat merupakan salah satu ….. dalam menuntut ilmu.

A. hikmah

B. kegiatan

C. kiat-kiat

D. tujuan

E. etika

13. kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu merupakan pengertian dari …

A. ilmu

B. cerdas

C. pengetahuan

D. mendidik

E. sains

14. Perhatikan gambar di bawah ini!

Yang dilakukan seseorang pada gambar tersebut yaitu …

A. berdo’a sebelum belajar

B. menyembah sebelum belajar

C. belajar sendiri

D. mengerjakan tugas

E. mencari inspirasi

15. Menuntut ilmu bersal dari bahasa arab yaitu…..

A. fa’ala

B. yaf’alu

C. ‘alima

D. qora’a

E. unzur

16. ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dinamakan …

A. ilmu wajib ‘ain

B. ilmu wajib kifayah

C. ilmu wajib muakkad

D. ilmu sunnah muakkad

E. ilmu pengetahuan

17. Arti kata al-jahl di bawah ini yang benar yaitu …

A. mengetahui

B. cerdas

C. tidak paham

D. ketidaktahuan

E. pandai

18. Ilmu di bawah ini yang jika sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya dinamakan …

A. Ilmu fardu ‘ain

B. Ilmu sunnah ‘ain

C. Ilmu sunnah muakkad

D. Ilmu makruh

E. ilmu fardu kifayah

19. Di bawah ini yang termasuk klasifikasi ilmu Fardu ‘Ain antara lain ….

A. Biologi, Akidah, dan Qur’an Hadist

B. Biologi, Kimia, dan Fisika

C. Akhlak, Teologi, dan Tauhid

D. Tauhid, Akhlak, dan Syariah

E. Qur’an Hadist, Fikih, dan Akidah

20. “Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan”. Periwayat hadist tersebut yaitu …

A. HR. Ibnu Abdil Barr

B. HR. Imam Muslim

C. HR. Bukhari

D. HR. Abu Dawud

E. HR. At – Tirmidzi

21. Bagi orang menuntut ilmu, Allah Swt memberikan derajat yang tinggi disisi-Nya. Hal tersebut merupakan salah satu dari …..

A. Hikmah menuntut ilmu

B. Etika menuntut ilmu

C. Keutamaan menuntut ilmu

D. Hadiah menuntut ilmu

E. kiat-kita menuntut ilmu

22. Dalam kitab ta’lim muta’allim, syarat menuntut ilmu berjumlah …

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

23. Uraian di bawah ini yang merupakan salah satu etika dalam menuntut ilmu yaitu …

A. bersikap hormat kepada guru

B. bersungguh-sungguh

C. diberikan derajat yang tinggi disisi Allah

D. memiliki semangat

E. mau mengajarkan kepada orang lain

24. Perhatikan hadist di bawah ini!

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنَ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

Hadist di atas menjelaskan menegnai ilmu, yaitu ….

A. Imannya amal

B. sangat wajib

C. warisan para nabi

D. mengangkat derajat seseorang

E. petunjuk bagi seseorang

25. Pahala ilmu yang diajarkan kepada orang lain akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia merupakan salah satu contoh dari….

A. syarat

B. hikmah

C. keutamaan

D. etika

E. rukun

26. Umat Islam yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain secara ikhlas, ia akan memperoleh pahala amal jariah. Amal jariah yaitu amal perbuatan yang ….

A. pahalanya terus mengalir

B. medorong seseorang untuk giat beribadah

C. menjanjikan seseorang untuk masuk surga

D. mendorong menuju taqwa

E. amat dicintai Allah Swt

27. Diantara banyaknya nabi dan rasul Allah, ada diantara mereka yang lebih memilih ilmu dibandingkan harta. Hal tersebut membuat beliau mampu menguasai ilmu yang sangat luas. Hebatnya lagi, beliau juga mampu berkomunikasi dengan hewan. Nabi tersebut bernama …

A. Nabi Nuh a s

B. Nabi Ismail a s

C. Nabi Sulaeman a s

D. Nabi Musa a s

E. Nabi Ibrahim a s

28. Di bawah ini yang termasuk kandungan dalam Al Quran Surat An-Nahl ayat 125 yaitu …

A. Perintah mengamalkan ilmu secara maksimal kepada orang lain

B. Perintah menggunakan metode yang bijaksana dalam mengajarkan ilmu

C. Perintah beramal sesuai dengan ilmu yang dimilikinya

D. Perintah berdakwah sesuai kemampuan ilmu yang di miliki

E. Perintah menuntut ilmu mulai buaian sampai meeninggal dunia

29. Menuntut ilmu memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu akan senantiasa didoakan oleh….

A. Malaikat

B. Rasul

C. Malaikat dan ikan-ikan di dasar lautan

D. Malaikat dan rasul

E. Tumbuhan dan binatang buas

30. Di bawah ini yang tidak termasuk manfaat menuntut ilmu yaitu …

A. Didoakan ikan-ikan di laut

B. Didoakan para malaikat yang ada di langit

C. Didoakan para nabi dan setan

D. Dimudahkam jalan menuju surga

E. Mendapat naungan sayap para malaikat

Kunci Jabawan Soal PAI BP tentang Kewajiban Menuntut Ilmu

1 B 7 A 13 A 19 D 25 B

2 C 8 A 14 A 20 A 26 A

3 B 9 C 15 C 21 C 27 C

4 D 10 A 16 A 22 C 28 B

5 D 11 E 17 D 23 A 29 C

6 A 12 C 18 E 24 C 30 C

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *